Ortaokul Branşları

Ortaokul Branşları

TÜRKÇE


Türkçe Öğretiminin Amaçları,

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak;

2. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;

3. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;

4. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;

5. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;

6. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak;

7. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.

Ayrıca Öğrencilere:

1.Herhangi bir  konu üzerinde, bir topluluk karşısında, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan    5-10 dakika konuşabilme;

2.Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme, bir toplantıyı yönetebilme;

3.Konunun gereğine göre türlü yapıdaki cümleleri doğru olarak kurabilme;

4.Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanabilme;

5.Konuşmalarını ve yazılarını uygun bir plana göre geliştirebilme;

6.Türkçe derslerindeki her türlü etkinliklere katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme, açıklayabilme;

7.Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb. anlatabilme, tanıtabilme; bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklayabilme;

8.Okunan bir kitap, dinlenen bir müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklamalarda, eleştirmelerde bulunabilme, yargıya varabilme;

9.Kelime grupları, atasözü, özdeyiş, deyim vb. ni açıklayabilme.

10.Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme;

11.Her zaman, her türlü kalemle okunaklı, işlek, güzel ve düzenli bir yazısı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.


SOSYAL BİLGİLER


Sosyal Bilgiler programı, bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak öğrencinin yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşımı önemsemektedir.

Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, sosyal bilgiler açısından bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan, yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır.

Dersimiz sayesinde öğrencilerimiz;

-Haklarını ve sorumluluklarını bilir, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir.

-Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır. 

-Milli ve Manevi değerlerini öğrenir ve onlara sahip çıkar.

-Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır. 

-Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir. 

-Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.

-Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar. 

-Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrar. Böylece ulusal bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini öğrenir.

-Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.

-Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.

-Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.

-Ailesine, ulusuna ve vatanına bağlı, özverili, iyi vatandaş olarak yetişir. 

-Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.

Sosyal Bilgiler Eğitim Liderlerinden mesaj var;

Kendini, içerisinde yaşadığı toplumu ve dünyayı bir bütün çerisinde algılayan, karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan dersimiz, öğrencilerin çok kültürlülük, dünya vatandaşlığı, çevre, evrensel haklar, ahlak, karakter, demokrasi, eşitlik ve adalet konularında duyarlı olmalarına özen göstermektedir. Çalışmalarını bu doğrultuda geliştiren dersimiz, yakın ve uzak çevresinin sorunlarına duyarlı, insanlığın ortak üretimine saygılı, bilinçli bireyler olmaları yönünde öğrencilerini destekler ve onlara yol göstericilik yapar.


MATEMATİK


Matematik her zaman çok zor denilen ve en çok korkulan derslerin en başında gelir.

Bu mesleğe başlarken zoru seçtik ve ilk hedef olarak bu algıyı değiştirmek olarak belirledik. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de matematiğin öğrenilme oranı bi hayli düşük.

Bu oranı arttırabilmek için ÖZEL ERENLER ORTAOKULU Matematik  Zümresi olarak birinci olmazsa olmazımız SEVGİ ve GÜVEN. Öğrencilerimizin bizlere güvenmelerini sağlayarak matematiği sevdirmek ve sevdikleri için matematik öğrenmelerini kolaylaştırmak düşüncesindeyiz.

İşte bu düşünceler doğrultusunda ÖZEL ERENLER ORTAOKULU’nda sunulan teknolojik imkanları kullanmak ve öğrencilerimizin okula mutlu geldiklerini görmek bizimde işlerimizi kolaylaştırıyor.

Her sınıfta kullandığımız akıllı tahtalar soyut olan ders içerik görsellerini somutlaştırmamıza ve dikkatin dersten dağılmasını önlememize yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda çocuklarda olan tahta korkusunu da daha kolay atlatmalarına imkan sağlamaktadır.

Öğrenci bilgi sistemimiz üzerinden veli ile paylaşılan bilgilerle çocukların davranışlarına katkıda bulunarak eğitim ve öğretimin başarısını arttırmaya çalışmaktayız.

Derslerde kullandığımız en az 3 adet ana kaynağımız sayesinde farklı soru tipleriyle öğrencilerimizin ufuklarını, zihinlerini açmalarında yardımcı olma  gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmaları yaparken günlük yaşamdan örnekler vererek işlenen konuların daha kolay anlaşılması sağlanmaktadır.

Performans ve proje ödevlerinde veliyi yormadan öğrenciye belirli istendik davranışlar kazandırmaya yönelik konular seçilmektedir.

Ünite sonlarında yapılan kısa sınavlarla dersin hem dikkatli dinlenmesini sağlamak hem de ne kadar anlaşıldığını ölçerek etüt derslerinde ve cumartesi  programında eksikler kapatılabilmektedir.

Olimpiyat çalışmalarında istekli ve yetenekli çocuklarla özel çalıştırma yöntemlerimizle dersler yapıp yarışmalara katılmaktayız.

Bilim ve matematik üzerine kutlanan belirli gün ve haftalara hazırlanarak okul çapında etkinlikler yapılmakta ve yapılan özenli çalışmalara ödüller verilmektedir.

Öğretmenine ve kendine güvenen mutlu çocukların başarılı olmasının kaçınılmaz birgerçek olduğunu düşünmekteyiz.

SAKARYA’da Matematiği özümseyen, hayatının her alanında matematikten faydalanan bireylerin yetiştirildiği bir okul olma vizyonuyla mesleğimizi ve çocuklarımızı çok seviyoruz.

İngilizce Eğitimi

Özel Eğitim Kurumları olarak İngilizce eğitimini önemsemekte,ahlaki değerlerine bağlı İngilizce konuşulan ortamlara kolayca uyum sağlayabilen,dile hakim,öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilindiği üzere öğrenme küçük yaşlarda başlamaktadır.Bu sebeple,ilkokul ve ortaokulumuzda,yabancı dilin yoğun bir şekilde kullanıldığı ortamlar oluşturulmuştur.

İngilizce’nin eğlenceli ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenilmesi,kullanılabilir olma özelliğini arttırmaktadır.İngilizce öğretimimiz,öğrenime uygun sınıflarda ,çocuklarımızın yabancı dilini geliştirici uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.

Okulumuz,öğrencilerini  uluslararası geçerliliği olan Cambridge ESOL sınavlarına hazırlayarak,kaliteli eğitime verdiği önemi kanıtlamaktadır.Aynı zamanda akademik başarı ve Teog çalışmalarımız desteklenmekte; CEFR (Common Eurepean Framework/Avrupa Dilleri  Ortak Çerçeve Programı) takip edilmektedir.

Özel Erenler Güneş Eğitim Kurumları olarak İngilizce eğitiminde hedefimiz,çocukların ilkokuldan sekizinci sınıfa kadar dört dil becerisini (okuma,dinleme,konuşma ve yazma) etkili olarak kullanmalarını;kendilerini  günlük hayatlarında olduğu gibi,yazılı ve sözlü olarak İngilizce’de de ifade edebilmelerini sağlamaktır.

İngilizce öğretmenlerimiz sürekli gelişen,dinamik yapısıyla İngilizce öğretimini verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek için  gelişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun sistem araç ve gereçlerini incelemekte;sürekli yeni materyaller kullanmaktadır.

Tüm sınıflarımız öğrencilerimizin İngilizce bilgilerini doğrudan ve dolaylı yollarla geliştirebilmeleri için tasarlanmıştır.

İngilizce öğretmenlerimiz her hafta işledikleri konuları panolarımıza görsel olarak yerleştirmekte ve öğrencilerimizin kazanımlarını arttırmaya çalışmaktadırlar.

Tüm bu çalışmalarımız ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin yabancı dile olan öz güvenlerini arttırmaktadır.


FEN BİLİMLERİ


MİSYON VE VİZYONU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 ders yılı başında ilk öğretim müfredatı değiştirilerek Fen Bilgisi dersinin adı Fen ve Teknoloji dersi olmuştur. Bu değişim 2013-2014 yılı itibariyle Fen Bilimleri olarak son bulmuştur. Bu değişim sadece isim değişikliği ile kalmamış gelişen ve küreselleşen dünyanın gereksinimlerine cevap verebilecek bir içerik değişimine gidilmiştir. Bu içerik değişimi dersin var olan amaçlarını değiştirmiş ve yeni amaçlar eklemiştir.

İlköğretim Fen Bilimleri dersi gelişen ve küreselleşen dünya şartlarına uyabilecek öğrenciler yetiştirebilmek için olağan amaçlarına yeni amaçlar eklenmiştir. Bu amaçlar içerisinde öne çıkanlar şöyledir. Fen ve teknolejiye dayalı meslekler hakkında  bilgi, deneyim, bu mesleklere ilgi geliştirmelerini sağlayabilme, öğrenmeyi öğrenmelerini ve bu sayede iş alanlarının değişen mahiyetine ayak uydurabilmelerini sağlama, bilme ve anlamaya istekli davranma, sorgulama, doğal çevrelere değer verme, eylemlerin sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olma, meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini arttırma gibi sıralanabilir.

Fen Bilimleri dersinden sonra öğrencinin Fen Bilimleri doğasını anlaması amaçlanır. Fen bilimleri olarak bilinen fizik, kimya ve biyoloji bilimleri arasındaki ilişkiyi anlayan öğrencinin bu ilişkiyi bütünleştirmesi istenir. Çünkü yaşadığı çevre devamlı değişmekte, her gün yeni bir buluş televizyon, internet, e-dergi, e-gazete gibi iletişim kaynaklarında yayınlanmaktadır. Bu gelişime ayak uydurabilmenin ilk ayağı ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamaktan geçmektedir. Böylece öğrencinin fen ve teknolojinin çevre ile olan ilişkisini de görmesi bu ilişki çerçevesinde olayların yorumlanması istenir. Dünyada ne kadar büyük buluşlar olursa teknolojiden yalıtılmış bir ortamda yaşandığı sürece öğrenilen bilgiler somutlaştırılamayacağı için anlam ifade etmez. Öğrencinin teknolojiye ulaşması, ulaşamadığı noktada kullanan insanları örnek alması gerekir. Öğrencinin etkileşime geçmesi öğrenim süresi boyunca en önemli adımlardan biridir.

Öğrenci Fen Bilimleri ile ilgili bir sorunla karşılaştığında derste öğrendiği çözüm yollarını uygulaması amaçlanır. Derste birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Buna bağlı olarak derste uyguladığı bu aşamaları günlük hayatta karşılaştığı durumlar üzerinde uygulaması Fen Bilimleri dersinin en önemli amacıdır. Bu sebeplerden ötürü dersin teorik kısmının atlanmaması yeni müfredatta özellikle vurgulanmış, hatta derslerin tamamının etkinlikler üzerinde işlenmesi öngörülmüştür. Bilimsel sürecin nasıl geliştiğini, her basamakta yenilgiye hazır olarak ilerlemenin nasıl bir ruh hali oluşturacağının farkında olan öğrenciler amaçlanır. Böylece bilimsel süreçleri ve teknolojik çözümleri sorgulayarak araştırması beklenir. Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenci öğrenmeyi öğrenme aşamasında başarılı olmuş sayılır. Böylece öğrenci her zaman istediği bilgiye ulaşarak istediği sonuçları bulur.


BEDEN EĞİTİMİ 


Özel Erenler Güneş Okullarında öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi aracılığı ile gelişim özellikleri göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yapıcı, üretken ve milli kültür değerlerini benimsemiş fertler olarak, spor konusunda tartışabilen, spor etkinliklerine katılımı davranış haline getirebilen bireyler olarak yetişirler.

Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimize; grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi, egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı, serbest zamanı doğru biçimde kullanma becerisini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Okulumuzda Öğrencilerimiz kendi yeteneklerini keşfederek, ilgi duyduğu ve becerili olduğu spor alanında çalışmalarını yaparlar. Okul içi düzenlenen turnuvalarda kazananı kutlamayı kaybetmeyi kabullenmeyi ve centilmenlik anlayışını kazanırlar.

Okulumuzda hafta içi ve cumartesi günleri tenis, basketbol, okçuluk, satranç, judo, cimnastik gibi bir çok spor dalı; ebru, ahşap boyama, robot yapımı vb. bazı sanat dallarında çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu çalışmalara katılarak bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirmektedirler.

Öğrencilerimiz beden eğitimi dersi branşı altında beslenme, ilkyardım, sağlıklı yaşam gibi alanlarda seminerler görerek hayat bilinci kazanmaktadırlar.